நேரலை நேரங்கள்

மத்திய ஐரோப்பிய நேரம்  (UTC +1)

திங்கள்

19.00 - 22.00

செவ்வாய்

19.00 - 00.00

வியாழன்

19.00 - 00.00

ஞாயிறு

11.00 - 14.00

DAB+

திங்கள் - வெள்ளி

19.00 - 00.00

ஞாயிறு

11.00 - 14.00

முகநூல் / வலையொளி

திங்கள்

19.00 - 22.00

செவ்வாய்

19.00 - 00.00

வியாழன்

19.00 - 00.00

ஞாயிறு

11.00 - 14.00